آمار جهانی میل به مهاجرت!

تاریخ انتشار
13:23:00 | 17 / 05 / 1398

آمار جهانی میل به مهاجرت!

blog-main-image

در جهان میل به جابجایی و مهاجرت با توجه به شرایط اقلیمی، جنگ و ناامنی و یا تحولات سیاسی و اقتصادی در حال افزایش است. بنا بر آمار جهانی (موسسه گالوپ) ، میل به مهاجرت در جهان در بازه ۲۰۱۷-۲۰۱۰ رو به افزایش است! متوسط جهانی میل به مهاجرت در حال حاضر ۱۵% است. در برخی از کشورهای جهان (عموماً کشورهای کمتر توسعه یافته) نرخ به میل به مهاجرت در میان جمعیت بزرگسالان بسیار بالا است (بیش از ۵۰ درصد). رتبه بندی ۱۰ کشور نخست از این حیث در نمودار زير آمده است. بنا بر یک پیمایش داخلی (۱۳۹۵) ، میل به مهاجرت در میان ایرانیان چیزی در حدود ۳۰ درصد است.

در جهان میل به جابجایی و مهاجرت با توجه به شرایط اقلیمی، جنگ و ناامنی و یا تحولات سیاسی و اقتصادی در حال افزایش است.


 بنا بر آمار جهانی (موسسه گالوپ) ، میل به مهاجرت در جهان در بازه 2017-2010 رو به افزایش است! متوسط جهانی میل به مهاجرت در حال حاضر 15% است.


 در برخی از کشورهای جهان (عموماً کشورهای کمتر توسعه یافته) نرخ به میل به مهاجرت در میان جمعیت بزرگسالان بسیار بالا است (بیش از 50 درصد). رتبه بندی 10 کشور نخست از این حیث در نمودار زير آمده است.


  بنا بر یک پیمایش داخلی (1395) ، میل به مهاجرت در میان ایرانیان چیزی در حدود 30 درصد است.


  بنابر آمار مقایسه پذیر جهانی (گالوپ 2017) ، رتبه ایران 87 در میان 157 کشور جهان است.


 بنابر نتایج پیمایش متوسط میل به مهاجرت دائمی در آمریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر و اوباما چیزی در حدود 10 درصد بوده است که در دوره ترامپ متوسط این میل به 16% افزایش یافته است!

  • Esipova, B. A. N. P. A. J. R. (۲۰۲۱, March ۲۳). More Than ۷۵۰ Million Worldwide Would Migrate If They Could. Gallup.Com. https://news.gallup.com/poll/۲۴۵۲۵۵/۷۵۰-million-worldwide-migrate.aspx Statista. (۲۰۱۹a, January ۱۰). Desire To Migrate Higher Under Trump. Statista Infographics. https://www.statista.com/chart/۱۶۵۸۱/share-of-americans-who-would-like-to-permanently-move-to-another-country/
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید