شبکه همکاران رصدخانه مهاجرت ایران

شبکه های همکاران رصدخانه مهاجرت ایران

همکاران ما

member-image
مريم عدالت‌ مقدم
پژوهشگر کارگروه مطالعات مهاجرت‌های اقلیمی و درون‌سرزمینی
member-image
سحر شیرازی
کارآموز کارگروه مطالعات مهاجرت‌های دانشجویی