آیا حق با آقای عراقچی بود؟!

تاریخ انتشار
12:09:00 | 01 / 05 / 1398

آیا حق با آقای عراقچی بود؟!

blog-main-image

اگرچه آن بخش از سخنان آقای عراقچی در مورد امکان اخراج مهاجران افغانستانی از کشور قابل قبول نیست؛ اما نکته ایشان در زمینه عدم حمایت مالی کشورهای اروپایی از ایران بابت میزبانی از مهاجران و پناهجویان افغانستانی قابل تأمل و پذیرفتنی است! در سال ۲۰۱۷ مجموع منابع مالی در دسترس برای ایران از طریق UNHCR فقط در حدود ۳۵ میلیون دلار بوده است! تنهاحدود ۱۱ میلیون دلار از این منابع توسط اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی تأمین شده است! شکاف بین بودجه و منابع مالی در دسترس در حدود ۶۲ میلیون دلار است! از طرف دیگر کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ با توافق با اتحادیه اروپا جمعا ۶ میلیارد یورو در جهت نگهداشت پناهجویان در خاک خود دریافت کرد! وزارت امورخارجه ایران باید نقش فعال تری را برای جذب منابع مالی بین المللی در بخش پناهندگان بازی کند!

اگرچه آن بخش از سخنان آقای عراقچی در مورد امکان اخراج مهاجران افغانستانی از کشور قابل قبول نیست؛ اما نکته ایشان در زمینه عدم حمایت مالی کشورهای اروپایی از ایران بابت میزبانی از مهاجران و پناهجویان افغانستانی قابل تأمل و پذیرفتنی است!


در سال 2017 مجموع منابع مالی در دسترس برای ایران از طریق UNHCR فقط در حدود 35 میلیون دلار بوده است! تنهاحدود 11 میلیون دلار از این منابع توسط اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی تأمین شده است! شکاف بین بودجه و منابع مالی در دسترس در حدود 62 میلیون دلار است!


از طرف دیگر کشور ترکیه در سال 2016 با توافق با اتحادیه اروپا جمعا 6 میلیارد یورو در جهت نگهداشت پناهجویان در خاک خود دریافت کرد! وزارت امورخارجه ایران باید نقش فعال تری را برای جذب منابع مالی بین المللی در بخش پناهندگان بازی کند!
  • Islamic Republic of Iran | Global Focus. (۲۰۱۷). UNHCR. https://reporting.unhcr.org/node/۲۵۲۷?y=۲۰۱۷#year
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید