چشم اندازی بر نیروی کار جهانی!

تاریخ انتشار
08:11:00 | 02 / 05 / 1398

چشم اندازی بر نیروی کار جهانی!

blog-main-image

بر اساس گزارش جهانی چشم انداز اجتماعی اشتغال (۲۰۱۹) ، قریب به ۵,۷ میلیارد نفر از جمعیت ۷.۳ میلیاردی کره زمین در سن اشتغال (۶۴-۱۵) هستند که از میزان ۳.۳ میلیارد نفر دارای شغل، ۱۷۲ میلیون نفر بیکار، ۱۴۰ میلیون نفر آماده به کار و ۲ میلیارد نفر نیز بعنوان نیروی کار غیر فعال و خارج از بازار کار هستند!

بر اساس گزارش جهانی چشم انداز اجتماعی اشتغال (2019) ، قریب به 5.7 میلیارد نفر از جمعیت 7.3 میلیاردی کره زمین در سن اشتغال (64-15) هستند که از میزان 3.3 میلیارد نفر دارای شغل، 172 میلیون نفر بیکار، 140 میلیون نفر آماده به کار و 2 میلیارد نفر نیز بعنوان نیروی کار غیر فعال و خارج از بازار کار هستند!


از جمعیت شاغل جهانی (3.3 میلیارد نفر) ، 52 درصد حقوق بگیر، 34درصد خویش فرما و 11 درصد بعنوان نیروی کار خانوادگی و تنها 3 درصد بعنوان کارفرما مشغول به فعالیت هستند!


نکته جالب توجه این است که از مجموع شاغلین در جهان، فقط 39 درصد در بخش رسمی ( با قرارداد رسمی و بهره مند از حقوق کار) مشغول به فعالیت هستند و بیش از 60 درصد از نیروی کار جهانی در بخش غیر رسمی مشغول به کار هستند و میتوان حدس زد که از حقوق کار و سایر شرایط مربوط به قوانین کار محروم هستند!

  • منبعی برای این محتوا منتشر نشده است
  • نظرات کاربران
    • هنوز نظری ارسال نشده است

    پیغام خود را بگذارید