تحلیلی بر وضعیت مدیریت خروج و بازگشت سرمایه های انسانی در ایران

report-image
تحلیلی بر وضعیت مدیریت خروج و بازگشت سرمایه های انسانی در ایران
تعداد دانلود : 111 مرتبه
تاریخ انتشار : 1399

عضو گروه کاری : مهاجرت های تحصیلی و دانشجویی