مهاجرت و کادر درمان

مهاجرت و کادر درمان

26 آذر 21:00 event-image

به مناسبت روز جهانی مهاجران
مهاجرت و کادر درمان
در نشست مهاجرت و فعالین کسب‌و‌کارهای استارتاپی در پلتفرم کلاب هاوس برگزار می‌شود:  با حضور

محمدرضا ظفرقندی، رئیس سابق  سازمان نظام پزشکی ایران 

دکتر محمود صادقی: دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهرام صلواتی: تحلیلگر ارشد مهاجرت/ رصدخانه مهاجرت ایران 

محمدرضا جلائی‌پور: جامعه‌شناس 

اميرعلی سهراب‌پور: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران 

ساعت ۲۱ روز جمعه
در اتاق رصدخانه مهاجرت ایران، برگزار میشود.