تبعات مهاجرت سرمایه‌های انسانی برای سازمان‌های ایرانی

تبعات مهاجرت سرمایه‌های انسانی برای سازمان‌های ایرانی

یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401 21:00 event-imageبا حضور:
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی

بهرام صلواتی: پژوهشگر مطالعات مهاجرت
پشتوتن پورپزشک: موسس «پادرو»
هاتف خرمشاهی: موسس «خرد»
مجتبی محمودی: موسس ماهنامۀ «پیوست»
میعاد توکلی: مدیر منابع انسانی «علی‌بابا»
 تیمور ستارزاده: عضو هیئت‌مدیرۀ گروه فناوری «نوروز» و «ازکتاب»

میثم صدیق: از اعضای هیئت‌مدیرۀ «کشمون»

در اتاق کلاب‌هاوس رصدخانه مهاجرت ایران
یکشنبه: 25 اردیبهشت ماه 1401
ساعت 21