1398-04-16

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران

پیمایش مهاجرت، شهرنشینی و ادغام مهاجران افغانستانی در ایران در چارچوب همکاری مشترک بین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت ایران) و گروه جغرافیا و […]
1398-04-12

پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانش آموزان سمپاد

يكي از گروه‌هاي هدف در پيمايش سنجش ميل به مهاجرت ايرانيان، دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند. پيمايش مربوط به اين گروه در حال حاضر توسط رصدخانه مهاجرت […]
1398-04-12

پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانشجویان

يكي از گروه‌‎هايي كه بررسي ديدگاه‌ها و رفتارهاي مهاجرتي آنان براي رصدخانه مهاجرت ايران حائز اهميت است دانشجويان و تحصيلكردگان هستند. با توجه به اين اهميت […]
1398-04-11

پیمایش سنجش میل به مهاجرت ایرانیان در پی تحولات اقتصادی اخیر

پرسشنامه پیش رو توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت) پیرامون سنجش میل به مهاجرت ایرانیان در پی تحولات اقتصادی اخیر تنظیم شده است. هدف […]
1398-04-11

پیمایش سنجش میل به مهاجرت مجدد در میان افراد با تجربه قبلی مهاجرت

پرسشنامه پیش رو توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت) پیرامون سنجش میل به مهاجرت مجدد دانشگاهیان،متخصصان و کارآفرینان دارای تجربه قبلی تحصیل، کار یا […]