اثرات شیوع ویروس کرونا بر مهاجرت های بین‌المللی ( 1- جابه‌جائی تحصیلی و دانشجوئی، 2- مهاجرت کاری و اقتصادی، 3-مهاجرت اجباری و پناهجوئی، 4- مهاجرت کادر بهداشت و درمان)

بخش جابجائی تحصیلی و دانشجوئی: محمد امین مولا، زهره ربیعی، گلاره شاه حسینی